Årsmøte 2020

Årsmøte et utsatt inntil videre

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på disse sidene seinest en uke før møte. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Dette kan sendes styreleder på epost til styreleder Jørn Reidel.

Send gjerne forslag selv om årsmøte er utsatt.

Alle Oslo Klatreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. Årsmøte holdes etter regler beskrevet i Lov for Oslo Klatreklubb, Sist endret 31.12. 2019 iht. NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med virkning 1.1. 2020.

Agenda ift. lov for Oslo Klatreklubb

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle Oslo Klatreklubbs årsberetning.
 9. Behandle Oslo Klatreklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta Oslo Klatreklubbs budsjett.
 13. Behandle Oslo Klatreklubbs organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg: a) Styre b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Oslo Klatreklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Arrangementet på Facebook.

Dokumenter

 • Agenda årsmøte
 • Regnskap 2019 og budsjett 2020
 • Styrets beretning
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Valgkomiteens innstilling
 • Lov for Oslo Klatreklubb