Klatrefeltene ved nordenden av Hauktjern stenges på grunn av hekkende vandrefalk

Klatrefeltene det gjelder er «Hovedfeltet» og «Veslefeltet» (jf. Klatrefører for Oslo og omegn 2013), altså feltene fra nordenden av Hauktjern og nordover. Det er ferdselsforbud i området fra og med fredag 20. mars til 15. juli.

Stengt for ferdsel inntil 15. juli

Det har hekket vandrefalk i klatrefeltene nord for Hauktjern hvert år siden 2016. Hekkingen i 2016 var den første kjente hekkingen av vandrefalk i Oslo kommune. Hekkingene har vært vellykket, med henholdsvis 1, 4, 4 og 2 unger som kom på vingene i de fire årene. Det er nå igjen registrert et vandrefalkpar som har tilhold i området, og det blir dermed høyst sannsynlig hekking i området også i år. Vandrefalkene er sårbare for forstyrrelse i hekketiden, og det er nødvendig å stenge området for klatring og annen aktivitet for at falkene skal få mulighet til å gjennomføre vellykket hekking. Klatrefeltene var stengt i hekkesesongen også i årene 2016–2019. Vi er klar over at området er populært blant klatrere, men ber om forståelse for at dette er et nødvendig tiltak. Bymiljøetaten ber om at klatrere og andre brukere av området viser hensyn.

Ifølge verneforskriften for Hauktjern friluftslivsområde er reirplasser i området vernet mot unødig forstyrrelse. Ferdselsforbudet i området gjelder fra og med fredag 20. mars til 15. juli, og omfatter klatring, annen ferdsel og bruk av droner. Overtredelse av ferdselsforbudet er straffbart. Området med ferdselsforbud vil bli markert i terrenget, og det vil bli satt opp informasjonsplakater (se vedlagte kart). Bymiljøetaten vil drive regelmessig oppsyn i området. Det er en rekke fugleinteresserte som følger med på falkene på avstand og som melder fra til Bymiljøetaten om observasjoner.