Oslo Klatreklubbs støtte- og stipendordning

Oslo Klatreklubbs (OK) medlemmer kan søke om finansiell støtte til ekstraordinære klatrerelaterte aktiviteter som fremmer OK’s målsettinger.

Sosialt og inkluderende
Klubben er inkluderende gjennom at den skaper åpne møteplasser for medlemmer i alle aldre og på alle nivå. Det er lav terskel for å kunne delta på OK’s aktiviteter og arrangement.

Egenutvikling
Klubben bidrar til at hvert enkelt medlem kan oppleve egenutvikling og mestring på nye områder. OK gjør dette ved å skape møteplasser der medlemmene kan utfordre seg selv og hverandre.

Klatreglede
Klubben har klatreglede som fokus for sine aktiviteter og vektlegger trivsel og mestring for hvert enkelt medlem.

Eksempler på slike aktiviteter er nyutvikling av klatrefelt, oppgradering av eksisterende felt, innkjøp av utstyr som også vil tjene klubben, arrangementer og initiativ relatert til klatring samt tiltak som inkluderer barn, unge og/eller personer med funksjonsnedsettelse. Stipendet er ikke beregnet for klatreekspedisjoner eller generelle klatrearrangementer.

Det legges vekt på søkerens motivasjon, støttens relative betydning for finansieringen, og i hvilken grad prosjektet tjener klubben og klatremiljøet.

Ordningen er i tillegg til konkurransestøtte for utøvere som deltar i konkurranser.

Kriterier for tildeling

  • Søker må være medlem av Oslo Klatreklubb, og ha vært det hele foregående kalenderår.
  • Hvert medlem kan maksimalt søke støtte til 2 prosjekter i året.
  • Aktiviteten det søkes om støtte til, må fremme Oslo Klatreklubbs målsettinger om å bidra til et sosialt og inkluderende fellesskap i klubben, egenutvikling og klatreglede for medlemmene.
  • Det kan søkes om inntil 10.000,- i støtte per prosjekt.
  • Dersom støttebeløpet innvilges må søker sende inn kvitteringer og utlegg eller reiseregning innen årets utgang.
  • Ved større prosjekter oppfordres søkeren til å kontakt styret på post@osloklatreklubb.no for en vurdering av utvidet støtte.

Tilbakeføring av opplevelser og erfaringer til klubbens medlemmer kan være aktuelt og avtales i så fall i forbindelse med tildeling av stipendet. Styret i OK bestemmer hvem som innvilges støtte og hvor mye som skal tildeles.

Beslutningen er endelig og kan ikke påklages. Støtten gis normalt som refusjon av utgifter etter at prosjektet er gjennomført/avsluttet. For å tilstrebe rettferdig fordeling av stipendmidler, vil nye søkere og søkere som tidligere ikke har blitt tildelt stipend, kunne prioriteres foran medlemmer som nylig har mottatt slik støtte.

Levering av søknaden

Søknaden kan leveres hele året, og vil bli behandlet av styret på første styremøte etter at søknaden er innlevert Søknader kan både leveres før og etter at prosjektet er gjennomført. Imidlertid oppfordrer styret til at søknader leveres i god tid før prosjektet planlegges gjennomført.