Årsmøte – link til Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg1NjRiNWUtZWE5Yi00MjY1LWJjOWYtMThiMzc5NDhlN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%2225255581-3773-4301-a014-abca65558243%22%7d

Ingen aktivet inntil videre

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Oslo Klatreklubb følger dette.

1 2 3 4 14